Algemene Voorwaarden

Zankyou Ventures is een onderneming met een kapitaal van 116.280 Euro, ingeschreven bij het Handelsregister van Madrid onder nummer 1/1850/242/36, met het hoofdkantoor gevestigd op Calle Faraday 7, 28049 te Madrid.

ARTIKEL 1 - DOELSTELLING

1. Het doel van deze Algemene Voorwaarden (hierna aangeduid als "AV") is het vaststellen van de voorwaarden van de relatie tussen de Gebruiker en ZANKYOU. Deze AV kunnen in alle gevallen worden aangevuld met Bijzondere Voorwaarden. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de AV en de Bijzondere Voorwaarden, geldt dat deze laatste voorrang krijgen op de eerste.

2. Door op Registreren te klikken, geeft de Gebruiker aan dat hij of zij volledig bewust is van alle voorwaarden in dit contract en deze accepteert. Het niet accepteren van deze voorwaarden resulteert in een geweigerde toegang tot de Service van Zankyou.

3. De Service verleend door Zankyou is enkel ontworpen en gereserveerd voor particulieren.

ARTIKEL 2 - PLICHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID KLANTEN

1. Gebruikers stemmen in geen inhoud te plaatsen op de Website die als beledigend kan worden opgevat, die om publiciteitsredenen wordt geplaatst, of die niet overeenkomstig is met de wetgeving van toepassing.

2. Gebruikers doen afstand van het recht acties te ondernemen tegen Zankyou en van het recht verantwoording te vragen over data gepresenteerd door Zankyou.

3. Gebruikers dienen zich online te registreren op de Website en dienen de AV te accepteren alvorens de Service te gebruiken. Door de AV te accepteren, geven gebruikers aan:

a. de juistheid van de informatie over hun identiteit, e-mail adressen en postadressen op het Registratieformulier te garanderen.

b.te verklaren dat zij verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de informatie op hun Persoonlijke Pagina en dat ze garanderen dat de gepubliceerde inhoud op deze pagina in overeenstemming is met de wetgeving van toepassing en de waardigheid van mensen. Gebruikers kunnen alleen gebruik maken van grafisch materiaal of tekst en als zij over de bijbehorende gebruiksrechten beschikken.

c. verantwoordelijk te zijn voor het juist gebruiken van hun Wachtwoord voor hun Persoonlijke Pagina. Gebruikers dienen Zankyou onmiddellijk op controleerbare wijze in te lichten, wanneer het Wachtwoord is gestolen of verloren is geraakt, volledig de consequenties op zich nemend tot genoemde inlichting is gegeven. Eenmaal ingelicht, zal Zankyou een nieuw Wachtwoord toewijzen.

4. Gebruikers doen afstand van hun recht actie te ondernemen tegen Zankyou om hun imago, intellectuele eigendom of privé leven te verdedigen, naar aanleiding van gepubliceerde data op hun Persoonlijke Pagina.

5. Gebruikers stemmen in onderlinge onenigheid over de inhoud van de Persoonlijke Pagina op te lossen zonder de tussenkomst van Zankyou.

ARTIKEL 3 - PRIVACY EN BESCHERMING PERSOONLIJKE GEGEVENS

1. Zankyou verklaart hierbij dat het voldoet aan de geldende voorschriften met betrekking tot de bescherming van gegevens, gespecificeerd in de Data Protection Act 1998.

2. Betreffende het beveiligen en bescherming van persoonlijke gegevens, handhaaft Zankyou de hiervoor opgestelde wetten. Daarnaast heeft Zankyou alle technische middelen tot haar beschikking om verlies, misbruik, aanpassing of diefstal van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens, aangeleverd door de Gebruikers van deze website, te voorkomen.

3. Zankyou verklaart vertrouwelijk om te gaan met de persoonlijke gegevens van de Gebruiker, in overeenstemming met de wetgeving hier van toepassing. Ook verklaart Zankyou de persoonlijke gegevens op een veilige manier te verwerken als er sprake is van een internationale data-transactie.

4. Zankyou vraagt van de Gebruikers alleen de essentiële gegevens die nodig zijn om de Service correct aan te kunnen bieden en de gegevens worden alleen bewaard voor de benodigde hoeveelheid tijd. Door het verstrekken van het e-mail adres en andere persoonlijke gegevens, geven Gebruikers Zankyou hun toestemming voor het verwerken van deze informatie ten behoeve van het verstrekken van de Service . Daarnaast machtigen zij Zankyou om hen te informeren over aanbiedingen, mogelijkheden of promoties die verband houden met de Bruiloft en deze informatie te rapporteren naar andere bedrijven voor het uitvoeren van gezamenlijke of niet gezamenlijke commerciële acties. Echter, Gebruikers kunnen elk gewenst moment schriftelijk of per e-mail verzoeken te worden uitgesloten van dit soort informatie en hun gegevens niet aan andere bedrijven te laten verstrekken.

5. Elke Gebruiker kan bepaalde rechten uitoefenen, zoals het recht een kopie van uw Informatie op te vragen en onjuiste gegevens te laten corrigeren. Gebruikers kunnen ook vragen om de annulering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in de de Data Protection Act 1988. Met dit doeleinde verklaart Zankyou dat Javier Calleja de File Manager is, door de Gebruiker te bereiken op het e-mailadres help@zankyou.com en via de post op Calle Faraday, n ¼ 7, 28049 Madrid, Spanje.

6. Zankyou informeert hierbij de Gebruiker dat er automatisch een cookie zal worden geïnstalleerd op hun computer zodra ze de Website bezoeken, dit om de Gebruiker te identificeren en een meer gepersonaliseerde service aan te bieden. Echter indien zij dit wensen, kunnen de gebruikers de cookies deactiveren of verwijderen door de instructies van hun internet browser te volgen.

ARTIKEL 4 - INTELLECTUELE EIGENDOM

1. De teksten en grafische elementen zoals gebruikt op de Website, evenals hun presentatie en de organisatie, zijn het exclusieve eigendom van Zankyou. In dit opzicht zijn het beschermde werken op grond van de Spaanse en Europese intellectuele eigendom regelgeving, evenals de ondertekende internationale verdragen op dat gebied.

2. Zankyou verleent geen licentie of toestemming voor gebruik van haar industriële en intellectuele eigendomsrechten of enig ander eigendom of recht met betrekking tot haar Website, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

3. Gebruikers mogen de inhoud van de Site alleen reproduceren met als doelstelling opslaan, backup-kopie maken of kopie printen.

4. Afgezien van het bovenstaande, is elke reproductie of presentatie, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze website of van een van de elementen daarvan voor commerciële doeleinden of voor het gebruik buiten hier genoemde, niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zankyou.

5. Het volgende is eveneens verboden

a. Presentatie van een pagina van deze Site in een venster dat niet behoort tot Zankyou door middel van de techniek die "framing" wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Zankyou.

b. Het invoegen van een afbeelding van de Site op een pagina die niet behoort tot Zankyou door middel van de techniek die "inline linking" wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Zankyou.

c. Extraheren van elementen van de Site, wat leidt tot schade van welke aard ook aan Zankyou, overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Wetgevend Besluit 1 / 1996, van 12 april, dat de Herwerkte Tekst van de Intellectuele Eigendomswet en Wet 5 / 1998 van 6 maart goedkeurt, over de integratie van Richtlijn 96/9/EG in de Spaanse wetgeving betreffende de Rechtsbescherming van Databanken.

6. De rechten niet hierboven verleend zijn voorbehouden aan Zankyou, of als toepasselijk, aan derden waar Zankyou mee samenwerkt.

7. Alle handelsnamen, handelsmerken of onderscheidende tekens, logo's, symbolen, gemengde merken, cijfers of namen die verschijnen op de Site zijn eigendom van Zankyou of Zankyou heeft hiervoor de overeenkomstige gebruikerslicenties.

ARTIKEL 5 - SLUITEN PERSOONLIJKE PAGINA

1. Zankyou heeft het recht een Persoonlijke Pagina (bruiloftsite) of Cadeaulijst Bruiloft gedeeltelijk of geheel te sluiten zonder waarschuwing vooraf, als de Gebruiker deze AV niet in acht neemt .

2. Zankyou behoudt zich het recht voor de persoonlijke pagina van het koppel 12 maanden na datum van aanmaken te sluiten, mits het totaalbedrag op de cadeaulijst is overgemaakt naar het koppel en de termijn van alle services zijn verlopen.

ARTIKEL 6 - UITSLUITING GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

1. Zankyou is verplicht alles te doen wat materieel mogelijk is, om ervoor te zorgen dat de Service 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is; Gebruikers erkennen uitdrukkelijk dat genoemde universele toegang onmogelijk is te garanderen. Zankyou is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid - in de meest ruime zin van het woord toegestaan door de wetgeving van toepassing - voor schade van iedere aard die kan ontstaan door gebrek aan beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de Service, alsmede voor eventuele fouten in de toegang tot de verschillende pagina's op de website.

2. Zankyou behoudt het recht de Service te onderbreken in het geval van onderhoud of upgrade van de Service.

3. Zankyou behoudt het recht zaken van de Persoonlijke Pagina te verwijderen welke aanstootgevend worden gevonden of wanneer er redenen zijn om te twijfelen aan de legaliteit. De Gebruiker wordt hierover geïnformeerd.

4. Zankyou is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud van de Persoonlijke Pagina's. Zankyou is niet verplicht de inhoud op de Persoonlijke Pagina's te monitoren.

5. Zankyou is aansprakelijk voor schade die gebruikers lijden en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Zankyou toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van Zankyou wordt echter beperkt tot maximaal het bedrag (exclusief BTW) dat door Zankyou voor de onderhavige overeenkomst in rekening is gebracht.

6. Zankyou is in geen enkel geval aansprakelijk voor, noch heeft zij verplichtingen naar de partners of familieleden van de Begunstigden, Gebruikers of Medewerkers niet besproken in dit Contract.

ARTIKEL 7 - DIVERSE BEPALINGEN

1. Indien één of meerdere clausules in deze AV op enig moment in zijn geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig verklaard worden, dan treft nietigheid of ongeldigheid alleen deze bepaling, of het gedeelte van de bepaling welke nietig danwel ongeldig verklaard is. Het overige in deze AV blijft volledig van toepassing, waarbij het nietige danwel ongeldige gedeelte wordt uitgesloten.

2. Aankondigingen, wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst moeten in schriftelijke vorm worden ingediend. Ze worden beschouwd als geldig als ze via de post of e-mail worden ontvangen op het postadres / e-mail adres van de tegenpartij, of op een ander door beide partijen overeengekomen e-mail adres of postadres.

ARTIKEL 8 - WET VAN TOEPASSING EN JURISDICTIE

1. Deze AV worden gecontroleerd door en geïnterpreteerd overeenkomstig met de Spaanse wetgeving.

2. ZANKYOU is een bedrijf met € 116,280 aan gedeeld kapitaal, geregistreerd in het Registro Mercantil de Madrid (Madrid Business Registry), nummer. 1/1850/242/36, met geregistreerde kantoren in Faraday 7, Madrid, Spain.

3. In het geval van moeilijkheden bij het toepassen van deze AV, stemmen de partijen in een oplossing te zoeken op vriendschappelijke basis voordat eventuele juridische stappen worden ondernomen.

4. Eventuele rechtszaken die kunnen optreden met betrekking tot de Algemene Voorwaarden, de interpretatie en gevolgen hiervan, of gewijzigde en aangevulde documenten, worden nadrukkelijk en uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank van Madrid, losstaand van de verscheidenheid aan advocaten, garantieclaims, referenties en adviezen van deskundigen.

ARTIKEL 9 - PROMOTIES, AANBIEDINGEN EN KORTINGEN.

1. Wanneer u klikt op ¨Aanbieding Downloaden¨ gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Zankyou.

2. Zankyou is niet verantwoordelijk voor eventuele aanpassingen aan de aanbieding tijdens de looptijd.

3. Wanneer de aanbieding verlopen is volgens de vermeldde eind datum, dan is deze niet meer geldig.

4. De periode waarin de aanbieding geldig is wordt bepaald door het bedrijf waarvan de promotie afkomstig is.

5. U kunt alleen gebruik maken van de aanbieding als u bent geregistreerd op Zankyou.

6. Zankyou is niet verantwoordelijk voor onveroorloofd gebruik van de aanbieding door één van de betrokken partijen.

7. De voorwaarden van het gebruiken van de aanbieding zijn vastgesteld door het bedrijf waarvan de promotie afkomstig is.